Informācija par personas datu apstrādi

Norāde uz papildus informāciju par vecpurmatuli.lv sastopamajām sīkdatnēm šeit.

 1. Apmeklējot vietni http://vecpurmatuli.lv (turpmāk tekstā – Vietne), Jums jāņem vērā, ka SIA “VECPURMATUĻI” (Reg.Nr. 44101028744, Juridiskā adrese: Ūdru iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija, epasts vecpurmatuli@inbox.lv, tālrunis +371 26533310) kā Pārzinis (turpmāk tekstā – Pārzinis) veic Jūsu personas datu apstrādi, lai nodrošinātu Vietnes darbību, tajā skaitā, ievācot un saglabājot informāciju par pieslēgumu, kā arī veicot sīkdatņu aprites organizēšanu (vairāk par sīkdatnēm lasīt šeit[saite uz sīkdatņu politiku]).
 2. Minētās informācijas apstrāde ir Pārziņa leģitīmā interese uzturēt Vietni, informēt sabiedrību par uzņēmuma darbībai svarīgām norisēm un sadarbības iespējām, kā arī nodrošināt Vietnes drošību – atklāt, izvērtēt, konstatēt un novērst tehniskas problēmas vai trešo personu prettiesisku rīcību.
 3. Vietnē var būt izvietota informācija par dažādiem piedāvājumiem, kuri no Jums kā datu subjekta var prasīt nodot pārzinim savus personas datus. Tipiskās situācijas datu apstrādei šādā gadījumā ir:
  1. Datu nodošana ar mērķi pieteikties izsludinātai vakancei vai gadījumā, ja Pārzinim radīsies attiecīga vakance; iepriekšminētais attiecas arī uz prakses nodrošināšanas pieteikumiem. Nododot datus šim mērķim, Jums jāņem vērā, ka:
   • Datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir Jūsu piekrišana. Ja Jūs nepiekritīsiet personas datu apstrādei, Jūsu vai Jūsu likumiski aizbilstamā pieteikums netiks izvērtēts personāla vai praktikantu atlases procesu gaitā. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei, tomēr, ja datu apstrāde jau ir bijusi uzsākta, iespējams, ka Pārzinim ir radusies leģitīma interese apstrādāt Jūsu datus citam mērķim, piemēram, Pārziņa leģitīmā interese nodrošināt pierādījumus tiesas vai ārpustiesas procesam.
   • Jūsu pienākums ir sniegt tikai derīgus un patiesus personas datus un tikai tādus datus, kas ir atbilstoši un nepieciešami datu apstrādes mērķu izpildei. Jums noteikti nav jāiesniedz tāda informācija, kā Jūsu ģimenes stāvoklis, Jūsu reliģiskā pārliecība, Jūsu mantiskais stāvoklis, Jūsu vecums. Atsevišķos gadījumos, atkarībā no vakances vai prakses veida, mēs varam Jums lūgt papildus informāciju, piemēram, informāciju par autovadītāja apliecību, vai citām speciālām atļaujām. Ja iesniegsiet informāciju, kas nav nepieciešama personāla vai praktikantu atlases procesam, tā netiks ņemta vērā.
   • Ņemiet vērā, ka patstāvīgi pieteikties vakancei vai praksei Jums ir tiesības tad, ja esat ar pilnu rīcībspēju Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā izpratnē, kas tipiskā gadījumā iestājas personai sasniedzot 18 gadu vecumu. Personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem un citos gadījumos, kad rīcībspēja ir ierobežota, pārstāv likumiskie aizbildņi.
   • Mēs veiksim Jūsu personas datu apstrādi tad, ja būsim no Jums saņēmuši attiecīgu pietiekumu; Jūs būsiet iesnieguši attiecīgu pieteikumu vai izveidojuši profilu kādā no mūsu sadarbības partneru – personāla atlases kompāniju – vietnē; informācija par Jums tiks mums nodota no kādas nodarbinātības veicināšanas vai prakses organizēšanas organizācijas, piemēram, Nodarbinātības Valsts Aģentūras; mēs, jautājot Jūsu piekrišanu turpmākai datu apstrādei, Jūs uzrunāsim karjeras attīstībai izveidotā sociālajā tīklā, piemēram, LinkedIn.
   • Lai veiktu atlases procesu, mums tipiski ir nepieciešama šāda informācija:
    • Jūsu un/vai Jūsu likumiski aizbilstamā vārds un uzvārds un kontaktinformācija (epasta adrese, tālruņa numurs);
    • Informācija par Jūsu izglītību (t.sk. pabeigtie kursi, iegūtie sertifikāti), vai prakses gadījumā informācija par iegūstamo kvalifikāciju;
    • Jūsu profesionālā pieredze vai prakses gadījumā informācija par nepieciešamo prakses programmu;
    • Atsauksmes;
    • Vakances (prakses vietas), kurām piesakaties vai kuras būtu vēlamas;
    • Citas prasmes atbilstoši vakancei uz kuru piesakāties, piemēram, Valodas zināšanas informācijas tehnoloģiju zināšanas, iekārtu, agegātu vadības iemaņas un speciālās tiesības darboties ar tiem u.tml.
   • Jūsu dati tipiski tiek apstrādāti šādos termiņos:
    • Gadījumā, ja mēs diemžēl Jums nevarējām piedāvāt atbilstošu vakanci, prakses vietu, vai cits kandidāts ir izrādījies piemērotāks – 7 mēnešus no izsludinātās vakances (prakses vietas) konkursa beigu termiņa vai, ja Jūs atsūtījāt pieteikumu pēc Jūsu izvēles, nevis atsaucoties konkrētam sludinājumam; datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamatojums ir mūsu likumīgās intereses nodrošināšana varbūtējam tiesas vai ārpustiesas procesam;
    • Gadījumā, ja mēs ar Jums nodibinājām darba tiesiskās attiecības vai prakses attiecības – informācija tiks apstrādāta pamatojoties uz Darba likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajiem datu apstrādes termiņiem, lai mēs izpildītu likumā noteiktos pienākumus.
  2. Datu nodošana ar mērķi veikt pasūtījumu vai datu nodošana ar mērķi veikt piegādes – šādā gadījumā Jūs kā klients vai piegādātājs (vai klienta vai piegādātāja pārstāvis) nododat savus datus ar mērķi iegūt no Pārziņa informāciju, veikt pasūtījumu, iesniegt sūdzību par jau veiktu pasūtījumu, u.tml. situācijās. Nododot datus šim mērķi, Jums jāņem vērā:
   • Datu apstrādes tiesiskais pamats ir līguma saistību izpilde vai Jūsu vēlme šādu līgumu (piemēram, pirkuma līgumu, piegādes līgumu, u.c.) noslēgt; situācijās, kurās Jūs pārstāvat juridisku personu, Jūsu personas datu apstrāde tiek veikta mūsu un Jūsu pārstāvētā uzņēmuma leģitīmo interešu nodrošināšanai, proti, lai Jūs kā likumīgais pārstāvis noslēgtu tiesisku darījumu; situācijās, kurās Jūs esat kontaktpersona, Jūsu datu apstrāde tiek veikta pamatojoties uz mūsu pienākumu izpildīt līgumu un uz Jūsu savstarpējajām līgumiskajām attiecībām, piemēram, darba līgumu, ar konkrēto juridisko personu;
   • Lai sasniegtu šo datu apstrādes mērķi, mums no Jums tipiski ir nepieciešami šādi personas dati – Jūsu vārds, uzvārds, kontaktinformācija, pasūtījuma, piegādes, sūdzības, utml., apraksts (piemēram, piegādes adrese, nepieciešamais preču daudzums, veids, cena, sūdzības raksturs un apraksts u.tml.); ja Jūs esat juridiskās personas pārstāvis vai konktaktpersona, tad no Jums papildus nepieciešama informācija par juridisko personu, Jūsu amatu, pārstāvības tiesībām, u.c. ar konkrēto pasūtijumi, piegādi vai sūdzību saistītā informācija; ikvienā gadījumā, Jūsu pienākums ir sniegt tikai derīgus un patiesus personas datus un tikai tādus datus, kas ir atbilstoši un nepieciešami datu apstrādes mērķu izpildei;
   • Veicot datu apstrādi šim mērķim, mums iestājas leģitīmā interese nodrošināt pierādījumus iespējama tiesas vai ārpustiesas procesa gadījumā, kā arī likumā noteiktie pienākumi glabāt darījumu apliecinošus dokumentus un informāciju noteiktu laika periodu. Tipiskā gadījumā datu glabāšanas ilgums nepārsniegs 10 (desmit) gadus;
 4. Jūsu personas datu apstrādi veic Pārziņa darbinieki, kā arī dažādi pakalpojuma sniedzēji, kurus ar Pārzini saista līgumiskās attiecības, kurās noteikta arī personas datu aizsardzība, kas paredz, ka Jūsu dati var tikt apstrādāti tikai saskaņā ar mūsu sniegtajiem norādījumiem un nedrīkst tikt izmantoti citiem mērķiem; kā arī, lai pildītu mūsu juridisko pienākumu, mēs varam izpaust Jūsu personas datus tiesībaizsardzības iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām pēc to pieprasījuma. Mēs arī varam nodot Jūsu personas datus tiesībaizsardzības iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām, lai aizstāvētu mūsu juridiskās intereses – celtu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskās prasības.
 5. Pārzinis Jūsu datus apstrādā Eiropas Savienībā un nenodod tos ārpuse Eiropas Savienības, kā arī neveic automatizētu Jūsu datu apstrādi – Jūsu personas datus lēmuma pieņemšanas procesā vienmēr apstrādā cilvēks.
 6. Jums, kā datu subjektam ir sekojošas tiesības:
  • Piekļuve personas datiem – Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu;
  • Personas datu labošana – Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt mums veikt Jūsu datu labošanu. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu;
  • Piekrišanas atsaukšana – gadījumos, kad mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu. Ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādi, kura ir veikta pirms piekrišanas atsaukuma, kā arī datu apstrāde var būt radījusi tiesības leģitīmai interesei vai pienākumu, pamatojoties uz likumu, Jūsu personas datus turpināt apstrādāt;
  • Iebilšana pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm – Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm. Tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja mums būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu;
  • Datu dzēšana – Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums datus saglabāt. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu;
  • Apstrādes ierobežošana – Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu;
  • Datu pārnesamība – Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (t.s., “datu pārnesamība”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un gadījumos, ja apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums.

Ja Jums ir jebkādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūgums sazināties ar mums: vecpurmatuli@inbox.lv

Mūsu informatīvais paziņojums pēc nepieciešamības var tikt grozīts. Aktuālā informatīvā paziņojuma versija ir publicēta interneta vietnē.

Pēdējās izmaiņas 2019.gada …maijā